​Matkaauto renditingimused


Sõiduki kasutamine

Rentnik on kohustatud kasutama sõidukit sihtotstarbeliselt ja heaperemehelikul ning mõeldes ka tulevastele rentnikele. Sõidukis on keelatud suitsetada ja vedada loomi. Sõidukit on keelatud kasutada tasulise teenuse osutamiseks, spordis ja teiste sõidukite pukseerimiseks. Rentnik võib sõiduki juhtimise loovutada kolmandale isikule üksnes juhul, kui rendifirma on teinud sellekohase märke lepingusse. Loovutades juhtimisõiguse kolmandale isikule, on Rentnik kohustatud tutvustama talle lepingu tingimusi. Juhtimisõiguse loovutamine kolmandale isikule ei vabasta Rentnikku vastutusest käesoleva Lepingu tingimuste täitmise eest, kusjuures Rentnik vastutab kolmanda isiku tegevuse eest.

Broneerimine ja tagatisraha

Broneeringu kinnituseks loeme broneerimistasu tasumist. Broneerimistasu suurus on 500 €, mis jääb rendiaja lõpuni rendileandjale tagatisrahaks deposiiti. Rendi ja lisavarustuse eest tasutakse täies mahus vahetult enne rendiperioodi algust. Broneeringu tühistamisel broneerimistasu ei tagastata. Broneeringu muutmine on võimalik minimaalselt 30 päeva enne rendiperioodi algust ja täies mahus uue perioodi rendisumma tasudes.  Tagatisraha tagastatakse 2 päeva jooksul peale sõiduki tagastamist juhul kui sõidukil ei avastata varjatud vigu, sõiduk on puhas ja terve ning ei laeku nõudeid kolmandatelt osapooltelt. Nõuded kolmandatelt osapooltelt kuuluvad Rentniku poolt täielikule hüvitamisele ka tagantjärgi.

Vajalikud dokumendid

Rendilepingu sõlmimiseks on vajalik esitada kehtiv Eesti Vabariigi juhiluba, pass või ID-kaart. Kui juhte on rohkem, esitavad ka ülejäänud lepingu sõlmimiseks kehtiva juhiloa. Matkaautot võib juhtida vähemalt 21-aastane isik, kes omab vähemalt B-kategooria juhiluba ja juhistaaži mitte alla 3 aasta.

Sõiduki üleandmine ja tagastamine

Matkaauto antakse Rentnikule üle täis kütusepaagiga, pestuna, koristatuna ja tehniliselt korras. Täidetud veepaagiga, tühja reoveepaagiga ning tühja wc kassetiga. Matkaauto üleandmisel sõlmitakse rendileping, millele märgitakse ka kõik sõiduki olemasolevad vigastused ja puudused. Rendileandja ei vastuta eelneva Rentniku poolt põhjustatud sõiduki puuduste, vigastuste ja rendiperioodi alguse hilinemise või ärajäämise eest.  Rendiperiood algab esimesel rendipäeval kell 11:00 ning lõppeb rendiperioodile järgneval päeval kell 8:00, kui ei ole kokkulepitud teisiti. Sõiduk tuleb tagastada kokkulepitud ajal ja kohas. Sõiduki mittetagastamisele kokkulepitud ajal ja kohas võib rendileandja teavitada politseid sõiduki kadumisest ja kuulutada sõiduki tagaotsitavaks. Rendiperioodi ületamisel ilma rendileandja nõusolekuta, on Rentnikult õigus nõuda kahekordset renditasu ületatud aja eest ja järgmise Rentniku kahjude korvamist. Matkaauto tuleb tagastada Rentniku poolt siseruumid hoolikalt puhastatuna, reoveepaak ja wc kassett tühjendatuna.

Rendileandjal on õigus tagatisrahast pidada kinni koristusraha, kui sõiduk ei ole piisavalt hästi koristatud. Sisekoristuse hind 100 €, wc kasseti tühjendamine 50 €, reoveepaagi tühjendamine 25 €, lisavarustuse puhastamine 25 €. Välipesu Rentnik teostama ei pea. Sõiduk tuleb tagastada täis kütusepaagiga. Trahv 50 € + kütuse maksumus. Sõiduki tagastamisel teostavad Rentnik ja Rendileandja sõiduki esmase ülevaatuse. Vajadusel annab Rendileandja peale sõiduki välipesu, ning lisavarustuse ja tehnika põhjaliku kontrolli tagasisidet ilmnenud puudustest. Vead, mis tekkisid rendiperioodil, hüvitab Rentnik autoesinduse hinnakirja alusel ja peetakse kinni tagatisrahast.    

Kindlustus ja rentniku vastutus

Matkaauto rendi hind sisaldab kaskokindlustust liiklusõnnetuse ja vandalismi puhul omavastutusega 650 €. Varguse puhul on rentniku omavastutus 15% sõiduki maksumusest (sõiduki väärtus on toodud rendilepingus). Täpsemad tingimused on kirjas kaskokindlustuse poliisil. Matkaautoga on keelatud sõita vastu puuoksi, põõsaid või mis tahes esemeid, mis võivad kriimustada sõidukit. Nõude eiramisel on Rendileandjal õigus tagatisrahast kinni pidada poleerimise tasu 400 €/külje kohta.  Liiklusõnnetuse või vandalismi korral on Rentnik kohustatud koheselt teatama sellest toimumiskoha järgset politseid ja võtma kirjaliku tõendi koos asjaolude selgitusega. Samuti on Rentnik kohustatud viivitamatult teavitama sellest ka Rendileandjat.

Ärandamise või varguse korral on Rentnik kohustatud Rendileandjale tagastama sõiduki võtmed ja registreerimistunnistuse. Ärandamise, varguse või röövimise korral on Rentnik kohustatud sündmuse fikseerima koheselt kohalikus politseis ja teavitama sellest ka Rendileandjat. Vale või ebakvaliteetse kütuse tankimisest tekitatud kahju korvab Rentnik. Sõidukist lahkudes on Rentnik kohustatud lukustama kõik uksed, sulgema aknad ja luugid, ning eemaldama nähtavatelt kohtatelt sõidukis olevad väärtesemed. Samuti ei tohi sõidukisse jätta sõiduki registreerimistunnistust, rendilepingut ja sõiduki võtmeid. Kui Rentnik on rikkunud või kahjustanud sõidukit, mis ei ole kaetud kindlustuslepinguga või ei esita kindlustuse nõutud dokumente, hüvitab Rentnik kahju täies ulatuses. Sõiduki vigastuse ilmnemisel või tekkimisel rendiperioodi jooksul on Rentnik kohustatud viivitamatult teavitama sellest Rendileandjat.

Sõiduki kasutamise piirkond

Rentnikul on keelatud sõita sõidukiga väljaspool Eesti Vabariiki, kui seda pole eelnevalt kokkulepitud.  Sõidu marsruut lepitakse eelnevalt kokku rendilepingus. Sõidukit võib kasutada Euroopa Liidus. Rentnikul on keelatud sõita Venemaale, Ukrainasse, Valgevenesse, Moldovasse ja Türki.  Sõiduk on varustatud GPS jälgimisseadmega.

Lepingu kehtivus

​Allkirjastatud rendileping ja renditingimused on siduvad ka juhul, kui Rentnik ei ole seda läbi lugenud või sellest aru saanud. Soovitame alati tutvuda renditingimustega ja rendilepinguga ning vajadusel tingimusi täpsustada. Trahv rendilepingu või renditingimuste rikkumise eest 500 €. Lepingust tulenevad vaidlused lahendatakse Rentniku ja Rendileandja vahel läbirääkimiste teel. Kui Rentnik ja Rendileandja ei jõua kokkuleppele, lahendatakse vaidlused kohtus.

Sul on küsimusi seoses matkaautoga?

Võta ühendust ja leiame sulle sobiva lahenduse.

Marvin Laanemäe, MOOVER OÜ

Võta ühendust:

✉︎ info@moover.ee / 📞 50 323 70

📍Tule matkaautodega tutvuma Tartu lähistele Külitsele

Saa esimesena teada matkaautoga reisimise uudistest ja sooduspakkumistest.

LIITU UUDISKIRJAGA!

*Me ei spämmi ja hoiame sinu andmed kaitstuna.